top of page
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

 2. Toepasselijkheid

 3. Tarieven

 4. Overeenkomst

 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 6. Geheimhouding

 7. Verhindering

 8. Betalingsvoorwaarden

 9. Aansprakelijkheid

 10. Toepasselijk recht en geschillen

 11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 12. Tekenen behandelovereenkomst

 

1. Algemeen

Koter Koots is opgericht door Marleen Blanken, gevestigd te Scherpenzeel GLD en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 666333281
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Cliënt: Kind dat gecoacht/begeleidt wordt.

 • Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van het kind (cliënt) dat gecoacht/begeleidt wordt.

 • De coach/Koter Koots: Marleen Blanken, kindercoach namens Koter Koots.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Koter Koots en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavig voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Koter Koots, voor de uitvoering waarvan derden dienen te betrokken.

 

3. Tarieven

De tarieven staan vermeld in de mail van de screening of zijn op te vragen bij Koter Koots. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Koter Koots is geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteunt Koter Koots de cliënt en ouders in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.

 

4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende behandelovereenkomst is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Koter Koots een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

Bij Koter Koots moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Koter Koots kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koter Koots aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koter Koots worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Koter Koots het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.

Indien ouders en Koter Koots besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact en het gebruik van een koude laser ten behoeve van de uitvoering van de reflectie integratie oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennis genomen van MNRI en QRI via de site en voorlichting bij Koter Koots. Ouder geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.
 

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Koter Koots kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

 

6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal Koter Koots dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).
Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

7. Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Dit kan per email of telefonisch.

Koter Koots behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Koter Koots levert een factuur voor de ouders voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen beide partijen.

Facturen dienen door de ouders van de cliënt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

M.A. Blanken
Doornboomspark 14a

3925 KN Scherpenzeel
Rekeningnummer:

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Koter Koots een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Koter Koots gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van 5,00 euro per nota in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Koter Koots, is Koter Koots genoodzaakt de vorderingen die wij op de ouders hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouders.

Bij een betalingsachterstand is Koter Koots gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

9. Aansprakelijkheid

Koter Koots is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat Koter Koots alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.

Het advies van Koter Koots is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Koter Koots is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Koter Koots, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Koter Koots. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.

Bij klachten wordt de klachtenprocedure gevolgd.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen ouders en Koter Koots waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden en de privacyverklaring zijn geplaatst op www.koterkoots.nl en zitten bij het behandelovereenkomst.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

 

12. Tekenen behandelovereenkomst

In alle gevallen, ook wanneer ouders gescheiden en beide het ouderlijk gezag over het kind hebben, dienen beide ouders in te stemmen met de aanmelding, algemene voorwaarden en privacyverklaring van de begeleiding door Koter Koots.

De privacyverklaring van Koter Koots is hier te vinden.

bottom of page